Hurner.hu

Adatvédelem ant PROFITOOLS Kft.

Tájékoztatás és útmutatás a személyes adatok megszerzéséhez és feldolgozásához

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) alapján a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről, (a továbbiakban „rendelet”), és a Tt. 18/2018. számú törvényének alapján a személyes adatok védelméről, valamint egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban „törvény“):

Az üzemeltető ant PROFITOOLS Kft. székhely: Gát utca 21., 1095 Budapest, vállalat statisztikai számjele: 01-09-189831, ezúton tájékoztatja az érintett személyeket személyes adatainak megszerzéséről és feldolgozásáról.

Ez az információ Önnek szól, ha Ön az ügyfelünk, és abban az esetben is, ha ügyfeleink alkalmazottja, aki jogi személy vagy magánvállalkozó, és a munkáltatója felhatalmazta Önt az áruk és szolgáltatások szerződéses kapcsolatok keretében történő szállítására vonatkozó kommunikációra.

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön személyes adatait kizárólag a rendeletben vagy törvényben meghatározott törvényes feltételek alapján dolgozzuk fel. Üzemeltetőként felelősek vagyunk az Ön személyes adatainak védelméért, amelyeket Önről, a rendeletnek és a törvénynek megfelelően kaptunk vagy kapunk, az információ szerinti mértékben és módon. Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk személyesen vagy postai úton, a székhelyünkön, telefonon 06 70 417 6555 vagy e-mailben: info@antprofitools.hu.

Személyes adatok gyűjtése

Az Ön személyes adatait elsősorban közvetlenül Öntől gyűjtjük be, melyeket önként és személyesen bocsát a rendelkezésünkre termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődése illetve kérelme esetén telefonon, postai úton vagy elektronikusan és e-shopunkon keresztül.

Abban az esetben, ha Ön az ügyfelünk alkalmazottja, aki jogi személy vagy magánvállalkozó, és a munkáltatója felhatalmazta Önt az áruk és szolgáltatások szerződéses kapcsolatok keretében történő szállítására vonatkozó kommunikációra, az Ön személyes adatait a munkáltatójától szerezzünk be; az információban foglalt adatok megadásával nem érintve a munkáltató tájékoztatási kötelezettségét a rendelet 13. cikkében, ill. a törvény 19. §-ban meghatározott mértékben, az Ön személyes adatainak megszerzésére és feldolgozására vonatkozólag a munkavállaló és a munkáltató közötti munkaviszony során.

Az összegyűjtött és feldolgozott személyes adatok kategóriái

Az Ön személyes adatait csak olyan mértékben szerezzük be és dolgozzuk fel, amennyire szükséges az áruk értékesítésével és szolgáltatásainkkal kapcsolatos tevékenységeinkhez. Különleges kategóriájú személyes adatok, amelyek feltárják a faji vagy etnikai származást, a politikai nézeteket, a politikai vagy filozófiai hiedelmeket, a szakszervezeti tagságot, a genetikai adatokat, a biometrikus adatokat, a szexuális irányultságot és egyéb az Ön személyére vonatkozó érzékeny személyes adatot nem fogunk feldolgozni.

Az Ön személyes adatait a következő mértékben dolgozzuk fel:

 • Azonosító adatok: keresztnév, vezetéknév, munkáltató (vállalat neve, cím, vállalat statisztikai számjele, ÁFA szám), aláírás.
 • Kapcsolattartási adatok: szállítási cím, e-mail cím és telefonszám.
 • Vásárlási és diszkontinformációk: megrendelési előzmények, vásárolt áru vagy szolgáltatás, vásárolt áru vagy szolgáltatás ára, a vásárlás helye, dátuma és időpontja, a kedvezmények és az előnyök részletei.
 • Banki, pénzügyi és tranzakciós információk: hitelkártyaszám, bankszámla adatai, fizetési adatok.

Személyes adatok megadásának szükségessége

Szükségünk van az Ön személyes adataira, mert az ilyen adatok be nem nyújtása esetén a szolgáltató és az ügyfél között semmilyen szerződéses kapcsolat nem merülhet fel.

A személyes adatok címzettjei

Minden személyes adatot feldolgozunk és tárolunk belső rendszerünkben, és általunk csak akkor lesznek továbbítva más címzetteknek, ha szükséges a feldolgozás céljának elérésére, vagy ha arra speciális jogszabályok törvényileg köteleznek.

A személyes adatok címzettjei lehetnek:

 • ellenőrzési, felügyeleti és egyéb állami szervek tevékenységük tükrében, külön jogi szabályozásnak megfelelően,
 • bíróságok és más büntetőeljárásokban részt vevő hatóságok, azok kérésére, vagy az üzemeltető jogos érdekeinek keretén belül a jogi követelések bizonyítására, érvényesítésére és védelmére,
 • szerződéses szolgáltatók, mint például az informatikai szolgáltatók, a postai és szállítási valamint a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások bebiztosítói,
 • külön törvényből vagy jogos érdekből kifolyólag más címzettek, akiknek az adatkezelő köteles megadnia a személyes adatokat, például könyvvizsgálók, jogi tanácsadók, adó- és számviteli tanácsadók, biztosítótársaságok, bankok, hitelnyilvántartások, szerződéses partnereink szolgáltatásainak kihasználtságát kiértékelő harmadik felek, olyan személyek, melyek munkaviszonyban vagy más kereskedelmi kapcsolatokban vannak velünk, azokat olyan mértékben, amely munkájuk vagy jogaik teljesítéséhez szükséges, ugyanakkor a rendelkezésükre bocsátott vagy hozzáférhetővé tett személyes adatok mértéke a szerződésbe foglalt feltételeknek felel meg, amelyet velük kötöttünk, vagy általánosan kötelező érvényű jogszabályok írnak elő, az ilyen információk bizalmas kezelésének kötelezettségére vonatkozólag.

A személyes adatok feldolgozásának célja

A személyes adatait az alábbi célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • szerződéskötés és a szerződésbe foglaltak teljesítése; A szerződéses kötelezettségek teljesítésére vagy az Ön kérésére tett lépések meghozatalára a szerződés megkötése előtt, főképp az árajánlatok feldolgozása és benyújtása, szerződések előkészítése és megkötése, szerződések és azok bármilyen változásának nyilvántartása a belső rendszerünkben, a szerződések teljesítésének és a felek kötelezettségeinek teljesítésének ellenőrzése különösen az adásvételi szerződések és keretszerződések esetében, valamint egyéb, a szerződéskezeléssel, az áruk átvételével és átadásával kapcsolatos kötelezettségek, a biztosítási esemény kezelése, áruhiányosság bejelentések és panaszok kezelése, számlázás, az áruk és szolgáltatások nyújtásából eredő károk és követelések behajtása; kapcsolódó dokumentáció és nyilvántartások tárolása, a szerződő felek közötti kölcsönös kommunikáció stb. céljából.
 • e-shop regisztrálása és üzemeltetése; Az e-shop regisztráció és az e-shop működésének biztosítására.
 • marketing; Az Ön hozzájárulása esetén kereskedelmi információkat küldünk Önnek a termékekről és a különböző eseményekről postai úton, e-mailben, SMS-ben vagy más formában. A kereskedelmi információk küldésének mértéke és gyakorisága úgy van meghatározva, hogy az ne legyen az Ön számára zaklató. Ön bármikor visszavonhatja beleegyezését, miközben a visszavonásának konkrét módjáról (attól függően, hogy hogyan adta meg a beleegyezését) tájékoztatjuk Önt a belegyezés kérvényezésekor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a beleegyezésen alapuló feldolgozás jogszerűségét a visszavonás előtt. A személyes adatok marketing célú feldolgozása az üzemeltető jogos érdekein alapuló feldolgozásnak tekinthető, ha Ön az ügyfelünk, és a jogos érdekünknek tekintjük, hogy tájékoztassuk Önt a szolgáltatásainkról szóló hírekről és ajánlatokról. Önnek jogában áll bármikor kifogásolni személyes adatainak marketing célból történő feldolgozását, vagy bármikor leállítani a marketing üzeneteinket az ezen üzenetekben található hivatkozáson keresztül.
 • könyvvitel és számviteli dokumentumok kiállítása; különösen az áruk és szolgáltatások számlázása, a számviteli és adóügyi dokumentumok, valamint számlák feldolgozása.
 • levelezési nyilvántartás és nyilvántartás kezelése; postai úton vagy az elektronikus postafiókba/ból küldött és fogadott levelek, valamint szerződések, számviteli, adó- és más kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása és archiválása belső rendszerünkben.

A személyes adatok megőrzési ideje

Személyes adatainkat a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges ideig fogjuk megtartani, ill. felhasználni, leghosszabban a szerződéses kapcsolat időtartamára. Az e-shopban lévő személyes adatok feldolgozása az e-shop regisztráció ideje alatt van fenntartva.

Abban az esetben, ha jogi követeléseket támasztunk Önnel szemben és jogi vagy közigazgatási eljárást folytatunk, vagy ha Ön jogi követeléseket érvényesít, és jogi vagy közigazgatási eljárást indít velünk szemben, a személyes adatok feldolgozása, biztosítása, felmutatása a jogi követelések érvényesítése vagy védelme az ilyen eljárás jogérvényes végéig tart, A szerződéses kapcsolat megszűnését követően. ill. az előző mondat szerinti eljárás jogérvényes megszűnése után, személyes adatai a szerződés megszűnését követő 10 évig megőrzésre kerülnek (archiváljuk őket), mivel a szerződés valamint a személyes adatait tartalmazó számviteli és adóügyi dokumentumok megtartásának kötelezettségét be kell tartanunk hivatkozva az általánosan kötelező előírásokra, különösen a számviteli törvényben meghatározottak alapján. Ezután az adatokat törlik, elöregednek/értéktelenné vállnak vagy megsemmisítik őket/aprítással.

Ha bármikor kifogásolja személyes adatainak közvetlen marketing céljára történő feldolgozását, megszüntetjük a személyes adatok e célú feldolgozását.

A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekbe történő továbbítása

Az Ön személyes adatait nem bocsátjuk rendelkezésre harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek, és nem is szándékozunk személyes adatokat továbbítani.

A személyes adatok feldolgozásának visszavonása

Ha személyes adatainkat az Ön beleegyezése alapján is feldolgozzuk, joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást a személyes adatok feldolgozásához. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatoknak a beleegyezésen alapuló feldolgozásának jogszerűségét a visszavonás előtt. A hozzájárulást ugyanúgy vonhatja vissza, mint azt jóváhagyta.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

A személyes adatok feldolgozása során nincs automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás.

Az érintett jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban

Különösen a személyes adatok feldolgozása kapcsán a fenti jogok mellett a következő jogokkal rendelkezik:

 1. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga (rendelet 15. cikk); Önnek joga van arra, hogy tőlünk igazolást kapjon arról, hogy feldolgozzuk személyes adatait, és ha igen, Önnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz (másolatokhoz), valamint a rendelet 15. cikkében meghatározott mértékben további kiegészítő információkhoz. A legtöbb esetben az Ön személyes adatainak és további kiegészítő információinak másolatait írásban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri. Ha ezt az információt elektronikus úton kéri, akkor elektronikus úton állítjuk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag lehetséges.
 2. a személyes adatok helyesbítésének joga (rendelet 16. cikk); Megfelelő óvintézkedéseket teszünk az Önnel kapcsolatos információk pontosságának, teljességének és időszerűségének biztosítása érdekében. Azonban ez a jog lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk, hogy a helytelen személyes adatait haladéktalanul kijavítsuk, ill. töltsünk fel, ha pontatlanok, hiányosak vagy elavultak. Kérjük, vegye tudomásul, hogy Önnek kötelessége teljes és helyes személyes adatokat megadnia, amely megadás során Ön felelős az Ön által megadott személyes adatok helytelenségéért.
 3. a személyes adatok törlésére való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (rendelet 17. cikk) indokolatlan késedelem nélkül e jog gyakorlása után, például ha az Ön személyes adatai már nem szükségesek a célhoz, amiért birtokukba jutottunk vagy feldolgoztuk azokat, ha visszavonja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezését, amely alapján feldolgozzuk személyes adatait, és nincs más jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának (például az Önnel kötött szerződés), ha ellenzi a személyes adatok feldolgozását a rendelet 21. cikkének 1 bekezdésébe foglaltak szerint, vagy ha a személyes adatokat a rendelet és a törvény megsértésével dolgozzuk fel. Ezt a jogot azonban minden releváns körülmény figyelembevételével kell megítélni. Például kötelezhetnek bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségek, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérését.
 4. a személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog (rendelet 18. cikk), a jog által meghatározott esetekben joga van kérvényezni a személyes adatainak általunk végzett feldolgozását, pl. ha vitatja a személyes adataink pontosságát, de csak olyan időszak alatt, amely lehetővé teszi személyes adataink pontosságának ellenőrzését, kifogásolja, hogy a személyes adatok feldolgozása automatizált döntéshozatallal történik, vagy személyes adatainak feldolgozása ellentétben áll a jogszabályokkal és a joggal, és Ön ellenzi személyes adatainak törlését; ehelyett korlátozásokat kér a használatukra, vagy ellenzi személyes adatainak törlését, amelyekre üzemeltetőként már nincs szükségünk, és ki akarjuk törölni, de szüksége van rájuk, például ahhoz, hogy egy folyamatban lévő bírósági eljárás során bizonyítsák, érvényesítsék vagy megvédjék a jogi követeléseit.
 5. a személyes adatok hordozhatóságának joga (rendelet 20. cikk), vagyis az a jog, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában bocsássuk az Ön rendelkezésére az Ön által korábban megadott személyes adatait, és joga van a személyes adatok jogi keretek által meghatározott továbbítására egy másik üzemeltetőnek; ennek a jognak a gyakorlása nem érinti a személyes adatok törlésének jogát. Ugyanakkor a hordozhatósági jog csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Ön beleegyezésével kaptunk vagy az Önnel kötött szerződés részét képezik.
 6. A tiltakozáshoz való jog a személyes adatok feldolgozásával szemben (rendelet 21. cikk), ha személyes adatainak feldolgozása törvényes és jogos érdekeinken alapul, vagy ha személyes adatait közvetlen marketing céljára dolgozzuk fel, ideértve a profilozást is az ilyen feldolgozás során. Az esetben, ha kifogást emel, és nem mutatunk fel meggyőző, törvényes és jogos okot arra, hogy személyes adatait feldolgozzuk, vagy tiltakozik a személyes adatainak közvetlen marketing célból történő feldolgozása ellen, nem fogjuk tovább feldolgozni személyes adatait erre a célra.
 7. g) azon jog, hogy Önre ne vonatkozzon kizárólag a személyes adatok automatizált feldolgozásán alapuló döntés ideértve a profilalkotást is, ha az ilyen automatizált döntéshozatal és profilalkotás joghatással, vagy jelentős befolyással lenne Önre (rendelet 22. cikk); Azonban, amint azt már említettük, a személyes adatfeldolgozás során részünkről nincs automatikus döntéshozatal vagy profilalkotás.
 8. h) a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (rendelet 77. cikk);

Ön gyakorolhatja jogait:
 • Személyesen kérelem benyújtásával az ant PROFITOOLS Kft. székhelyén
 • Írásbeli kérelem küldésével az ant PROFITOOLS Kft. címére
 • Írásbeli kérelem küldésével az ant PROFITOOLS Kft. címére

Üzemeltető elérhetőségei:

Ant PROFITOOLS Kft.
Gát utca 21
1095 Budapest
Telefon: 06 70 417 6555
e-mail: info@antprofitools.hu
IVállalat statisztikai számjele: 01-09-189831

"A személyes adatok megszerzésével és feldolgozásával kapcsolatos információk és felvilágosítás" kiadásának és a hatálybalépésének időpontja: 2019.05.25

Szervíz formanyomtatvány
katalog svářeček HURNER


hurner zvaranie na tupo
Karrier:

Csatlakozzon hozzánk. Folyamatosan keresünk értékesítőket és erősítést irodai szegmensünkre.

Szabad pozíciók listája
Szolgáltatások az Ön számára.
Kövessen minket:
E-mail Facebook Instagram Linked In